Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

 

1.1. Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje http://www.pirksiulyk.lt/ aukcionų organizavimą ir vykdymą.

 

1.2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

 

Administratorius – Aukciono organizatorius

Aukcionas – internetinis prekių bei paslaugų pardavimo (perleidimo) būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą (perleidžiamą) prekę ar paslaugą atitenka aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą.

Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka interneto svetainėje užsiregistravęs ir su Aukciono organizatoriumi sudaręs sutartį fizinis arba juridinis asmuo.

Aukciono objektas – prekės bei paslaugos, kuriomis nedraudžiama prekiauti Lietuvos respublikos įstatymais.

Fiksuota kaina – prekių ir paslaugų pardavimas už fiksuotą kainą, neribojant prekių bei paslaugų kiekio.

Dalyvavimas Aukcione – veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė

Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už prekę/(-es) ar paslaugą/(-as) didžiausią kainą.

Aukciono organizatorius –  Minijus Savickas, Invidualios veiklos numeris 722903.

Pardavėjas – registruotas Aukciono dalyvis siūlantis savo prekes ar paslaugas Aukcione.

Pirkėjas – registruotas Aukciono dalyvis siūlantis kainą už prekes ar paslaugas Aukcione.

 

2. Dalyvio registracija.

 

2.1. Registracijos metu Aukciono dalyvis privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis apie save. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas Aukciono dalyvio profilyje "Mano profilis", kurią Aukciono dalyvis privalo užpildyti užsiregistravęs/usi internetiniame Aukcione. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti dalyvio registraciją ir ištrinti tokio dalyvio duomenis ir/arba apriboti galimybes dalyvauti Aukcione.

 

2.2. Aukciono dalyvis Aukcione gali turėti tik vieną registraciją.

 

2.3. Dalyvių registracija tinklapyje yra NEMOKAMA.

 

2.4. Vartotojai užsiregistravę svetainėje sutinka su visomis čia pateiktomis taisyklėmis bei įsipareigoja laikytis šių taisyklių. Savo sutikimą laikytis šių Taisyklių, Dalyvis aktyvuoja pažymėdamas nuorodą “Su svetainės organizuojamų aukcionų taisyklėmis sutinku”. Jei dalyvis nesutinka bent su viena šių Taisyklių sąlyga, jis neturi teisės aktyvuoti minėtos nuorodos ir registruotis ar dalyvauti Aukcione. Dalyvis, sutikęs su visomis taisyklėmis, negali reikšti pretenzijų organizatoriui dėl jų.

 

2.5. Registruotų dalyvių/vartotojų prisijungimo duomenys bei slaptažodžiai negali būti perduoti tretiesiems asmenims. Aukciono dalyvis yra asmeniškai atsakingas už dalyvio prisijungimo duomenų išsaugojimą paslaptyje ir jo prisijungimo duomenimis pasinaudojusių kitų asmenų veiksmus. Aukciono organizatorius neatsako už ryšio sutrikimus, dalyvio veiksmus tinklapyje, tyčia ar netyčia įvestus duomenis ar pasiūlymus.

 

2.6. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti Aukciono dalyvio duomenų saugumą.

 

3. Turto pateikimo Aukcionui taisyklės.

 

3.1. Aukciono metu pardavimui siūlomos prekės bei paslaugos.

 

3.2. Pardavėjas, ketinantis Aukcione parduoti jam priklausantį Turtą, tuo pačiu patvirtina prekių autentiškumą bei jų nuosavybę. Paslaugų pardavėjai, pateikiantys paslaugos/(-ų) pardavimą, tuo pačiu patvirtina, kad turi visus reikiamus LR įstatymų tvarka numatytus leidimus jų siūlomai paslaugai teikti.

 

3.3. Pardavėjas privalo pateikti apie parduodamą prekę ar paslaugą teisingus duomenis bei aprašyti jo savybes, būseną, pateikti prekių nuotraukas bei pardavimo sąlygas.

 

3.4. Pardavėjas visiškai atsako už duomenų, pateikiamų apie prekes ar paslaugas, teisingumą ir prisiima visišką atsakomybę prieš Aukciono laimėtojus, jeigu jo pateikti duomenys yra klaidingi.

 

3.5. Prekių bei paslaugų pateikimas pardavimui yra NEMOKAMAS.

 

3.6. Pardavėjas turi teisę koreguoti parduodamų prekių ar paslaugų duomenis bei aprašymus arba juos visiškai pašalinti iš aukciono, jeigu nėra Pirkėjų statymų Aukcione.

 

3.7. Draudžiama Aukciono aprašymuose talpinti bet kokią kitą informaciją, kuri nėra tiesiogiai susijusi su parduodamomis prekėmis ar paslaugomis.

 

3.8. Kiekvienas Aukciono dalyvis privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Aukciono sąlygomis, su jomis sutikti , griežtai jų laikytis bei nuolat peržiūrėti Taisykles, ar nėra pakeitimų.

 

4. Aukciono vykdymo tvarka.

 

4.1. Aukcionas parduodamoms prekėms ar paslaugoms yra vykdomas nuo 1 valandos iki 7 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo datos, kai buvo aktyvuotas (t.y. įvestas).

 

4.2. Pirkėjai už pasiūlytą prekę/(-es) ar paslaugą/(-as) siūlo savo kainą, minimali siūlymo suma yra nustatoma Pardavėjo. Kainos pateikiamos su PVM mokesčiu ir visais kitais Pardavėjui tenkančiais mokesčiais, išskyrus prekės/(-ių) persiuntimo išlaidas, kurias padengia pirkėjas.

 

4.3. Aukciono laimėtoju skelbiamas Pirkėjas, kuris iki aukciono termino pabaigos pasiūlo didžiausią kainą.

 

4.4. Parduodamas prekę/(-es) Aukcione Pardavėjas garantuoja, kad parduos už tą kainą, kuri buvo pasiūlyta. Pardavėjui atsisakius parduoti prekę/(-es) kitais atvejais, vertinimo sistemoje Pardavėjui paliekamas neigiamas atsiliepimas. Pasikartojus analogiškam atvejui, Pardavėjo veikla Aukcione gali būti apribota arba nutraukta.

 

4.5. Pasibaigus aukcionui Aukciono organizatorius siunčia Aukciono laimėtojui elektroniniu paštu pranešimą apie jo paskelbimą Aukciono laimėtoju ir siūlo per 3 (tris) kalendorines dienas nurodyti savo įsigytos prekės/(-ių) pristatymo adresą, bei nurodyti pristatymo būdą.

4.6. Pirkėjui, Aukciono laimėtojui, atsisakius pirkti prekę/(-es) ar paslaugą/(-as) už savo pasiūlytą kainą, vertinimo sistemoje Pirkėjui paliekamas neigiamas atsiliepimas, pasikartojus analogiškam atvejui, Pirkėjo veikla Aukcione gali būti apribota arba nutraukta.

 

4.6.1. Pirkėjui gaunant 2 neigiamus vertinimus iš eilės, jis suspenduojamas jeigu vartotojo reitingas yra žemesnis nei 50%.

 

4.7. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesusisiekia su Pardavėju, jis prarandą teisę pirkti prekę/(-es) ar paslaugą/(-as), o Pardavėjas, palikęs neigiamą atsiliepimą, gali pateikti prekę/(-es) ar paslaugą/(-as) pakartotiniam pardavimui, šiuo atveju Pardavėjo sumokėtas komisinis mokestis už sėkmingą pardavimą yra grąžinamas.

 

4.8. Nepagarba, įžeidinėjimas ir piktybinis elgesys su kitais Aukciono dalyviais yra baudžiamas suspendavimu arba blokavimu.

 

5. Mokamos paslaugos.

 

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

 

5.2. Dalyvis supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Dalyvis sumoka Aukciono organizatoriui už Mokamas Paslaugas Aukcione nurodyta tvarka. Aukciono organizatorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

 

5.3. Apribojus ar sustabdžius Dalyvio galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Dalyviui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Dayvio įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Aukciono organziatorius, Dalyvio prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Dalyviui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

 

5.4. Aukciono organizatorius turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

 

6. Statymų taisyklės.

 

6.1. Pirkėjų statymams atlikti yra reikalingi kortelės duomenys. Šie duomenys yra naudojami patvirtinimui, kad Pirkėjas yra tikrai įsitikinęs įsigyti prekę iš Pardavėjo.

 

6.2. Pirkėjai, nurodę savo kortelės duomenis, gali išsisaugoti nurodytą informaciją tolimesniems statymams. Aukciono organizatorius neturi prieigos prie šių kortelių duomenų.

 

6.3. Nurodžius kortelės duomenis, nuo Jūsų kortelės sąskaitos bus rezervuojama ta suma, kurią pasiūlėte Aukcione. Šie pinigai nėra nuskaičiuojami iškart. Jeigu Jus pralenkė kitas Dalyvis ir dėl to neįsigijote prekės, pinigai yra grąžinami atgal į Jūsų kortelės sąskaitą.

 

6.4. Jeigu Jūs laimite Aukcioną, rezervuoti pinigai yra nuskaičiuojami nuo Jūsų kortelės sąskaitos.

 

6.5. Po laimėjimo Pirkėjas turi 3 (tris) kalendorines dienas pabaigti pirkimą, tai yra nurodyti prekės pristatymo adresą ir būdą, bei sumokėti likusius pinigus už pristatymą. Šie pinigai yra nuskaičiuojami nuo tos pačios nurodytos kortelės.

 

7. Baigiamosios nuostatos.

 

7.1. Aukciono internetiniame tinklapyje rodomas laikas yra susietas su tarnybinės stoties laikrodžiu ir gali nesutapti su Dalyvių kompiuteriuose nustatytu laiku.

 

7.2. Aukciono organizatorius neatsako už jokius Dalyvių patirtus nuostolius.

 

7.3. Aukciono organizatorius turi teisę redaguoti arba visiškai pašalinti neatitinkančius šių Taisyklių reikalavimų Dalyvių duomenis, prekės/(-ių) ar paslaugos/(-ų) aprašymus, skelbimus, Pirkėjų paklausimus ir Pardavėjų atsakymus bei visą kitą Dalyvių savarankiškai tinklapyje pateikiamą bei šių taisyklių neatitinkančią informaciją

 

7.4. Šių Taisyklių pažeidėjai gali būti baudžiami laikinu ar galutiniu draudimu dalyvauti Aukcione, prieš tai juos informavus elektroniniu paštu. Aukciono organizatorius turi teisę atskleisti Taisyklių pažeidėjų tapatybę.

 

7.5. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Aukciono Taisykles, patalpindamas jų naują versiją tinklapyje ir pranešdamas apie pasikeitimus tinklapio naujienų skyriuje ar naudodamas informacinius pranešimus elektroniniu paštu.

 

7.6. Jei nėra pranešta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo tinklapyje dieną.